18

Th10

CÁC HÌNH THỨC TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đối với các doanh nghiệp, vốn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nắm bắt được các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng, giảm vốn điều lệ của trong công ty cổ phần. Vì thế bài viết dưới đây của Luật 3S sẽ cung cấp các quy định của pháp luật hiện hành về việc tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp 2020; 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

II. VỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

(Theo khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020)

Cụ thể hơn thì vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

(Theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020)

Như vậy, vốn điều lệ trong công ty cổ phần là số tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Việc xác định vốn điều lệ còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà công ty dự định hoạt động. Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định và ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phái đáp ứng điều kiện của pháp luật. Bên cạnh đó trong quá trình hoạt động thì vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể được thay đổi theo cách hình thức khác nhau như thông qua việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

 

III. HÌNH THỨC TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Tăng vốn điều lệ

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì có những trường hợp tăng vốn điều lệ sau:

*** Chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện bằng các hình thức như sau:

– Chào bán cho cổ đông hiện hữu: là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

– Chào bán ra công chúng: trường hợp này áp dụng đối với công ty cổ phần đã lên sàn theo luật chứng khoán.

– Chào bán cổ phần riêng lẻ: là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet

(Theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020)

*** Trả cổ tức cho cổ đông

Ngoài việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty còn có thể tăng vốn điều lệ bằng việc trả cổ tức cho cổ đông.

Trường hợp này, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

(Theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Giảm vốn điều lệ

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp thì trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

*** Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông 

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty sau khi đã đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

– Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp 

– Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả số vốn góp cho các cổ đông trong công ty/doanh nghiệp.

*** Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Việc giảm vốn điều lệ do công ty mua lại số cổ phần đã phát hành được thực hiện khi có yêu cầu của cổ đông công ty hoặc theo quyết định của công ty.

Trường hợp công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông chỉ áp dụng đối với cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty. Đồng thời, cổ đông nêu trên phải có yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại và yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.

Trường hợp công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty, thì công ty chỉ có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định 

*** Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trong trường hợp có cổ đông không thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã đăng ký mua thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

=> Như vậy cổ đông công ty phải có nghĩa vụ thành toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(Theo Điều 112,113,132,133 Luật Doanh nghiệp 2020)

 

IV. THỦ TỤC TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

d) Báo cáo tài chính gần nhất (chỉ áp dụng nếu như công ty giảm vốn điều lệ do mua lại phần vốn góp hoặc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên như ở trên bài viết đã phân tích)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Bước 3: Cập nhật thông tin

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

(Theo Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

 

KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:

[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. Do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng –  Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý Khách hàng.

[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, đồng thời bài viết có thể sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). Tuy nhiên, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. Do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc liên hệ Luật 3S để được tư vấn giải đáp.

[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com

[4] Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan