15

Th4

Luật 3S nhận được câu hỏi liên quan đến việc xác định các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành!!!
Bài viết dưới đây, Luật 3S sẽ tư vấn các Khoản thu nhập – được tính là thu nhập chịu thuế TNCN 2021 để mọi người có cơ sở xác định thu nhập của mình có thuộc trường hợp thu nhập chịu thuế không nhé ::))
Cơ sở pháp lý áp dụng:
– Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12
– Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân,
– Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế,
Từ các cơ sở pháp lý nêu trên, Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân sẽ bao gồm:
1. Thu nhập từ kinh doanh.
(Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.)
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công.
3. Thu nhập từ đầu tư vốn.
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
6. Thu nhập từ trúng thưởng.
7. Thu nhập từ bản quyền.
8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
Chi tiết các khoản thu nhập trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trả lời

Tin tức liên quan