19

Th9

 

BỘ Y TẾ
——–
Số: 6797/BYT-KCB
V/v hướng dẫn cấp CCHN KBCB chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KBCB chuyên khoa đối với bác sỹ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) chuyên khoa lần đầu cho đối tượng là bác sỹ theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KBCB chuyên khoa như sau:

1. Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KBCB chuyên khoa lần đầu:

a) Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KBCB chuyên khoa lần đầu (trừ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi) có văn bằng chuyên môn gồm: bằng tốt nghiệp bác sỹ đa khoa hoặc bác sỹ y khoa (sau đây viết tắt là bác sỹ y khoa) và có thêm chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chứng chỉ chuyên khoa định hướng, chứng chỉ chuyên khoa sơ bộ, chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa (sau đây viết tắt là chứng chỉ định hướng chuyên khoa), chứng chỉ đào tạo liên tục định hướng chuyên khoa được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 09 tháng 7 năm 20191 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa, sau đó thực hành và được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành đủ 18 tháng theo chuyên khoa định hướng đó: được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn KBCB chuyên khoa phù hợp với chứng chỉ định hướng chuyên khoa.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn KBCB chuyên khoa lần đầu như trên chỉ áp dụng đối với đối tượng bác sỹ y khoa tốt nghiệp trước ngày 15 tháng 01 năm 20212. Bác sỹ y khoa tốt nghiệp sau ngày 15 tháng 01 năm 2021 sẽ cấp theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa (Thông tư số 21/2020/TT-BYT).

b) Trường hợp bác sỹ y khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa hoặc chuyên khoa nhi thì đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi với thời gian là 18 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BYT.

2. Các chứng nhận, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế là: chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 09 tháng 7 năm 2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (không áp dụng đối với các khóa đào tạo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh với Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
– Cục KHCNĐT, YDCT, PC;
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

__________________

1 Ngày Bộ Y tế ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT về việc đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa.

2 Ngày Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa có hiệu lực thi hành

Tin tức liên quan