12

Th12

Ngày 7/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu các nội dung của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tại phụ lục đính kèm công văn đã nêu rất chi tiết những nội dung của Nghị định 126, đặc biệt có nội dung liên quan đến thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021.

TẢI VĂN BẢN: PHÍA TRÊN MỤC TẢI VỀ CỦA BÀI VIẾT

Trả lời

Tin tức liên quan