12

Th3

XÁC ĐỊNH CHỦ TỌA TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông phải được xác định tại một địa điểm nằm trên lãnh thổ của Việt Nam và do chủ tọa tham dự họp quyết định. Như vậy, chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đông là ai? Chủ tọa có những quyền hạn, nghĩa vụ nào trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây?

1. Chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là ai?

Chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được hiểu là người điều hành, chủ trì cuộc họp và nắm giữ vai trò kiểm soát nội dung của cuộc họp. Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác thì chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là người được bầu ngay sau khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và xác định như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ động do Hội đồng quản trị triệu tập:

– Chủ tọa sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền trong số các thành viên Hội đồng quản trị khác.

– Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì chủ tọa cuộc họp sẽ là người do các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Nếu không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Thứ hai, đối với trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ động không do Hội đồng quản trị triệu tập: Chủ tọa cuộc họp là người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất.

Lưu ý: Trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định theo Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Như vậy, thông thường chủ tọa cuộc họp sẽ là Chủ tịch hội đồng quản trị, trừ một số trường hợp đặt biệt do vắng Chủ tịch hội đồng quản trị/cuộ họp không do Hội đồng quản trị triệu tập/Hoặc do chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng cuộc họp không theoq quy định thì tùy trường hợp, chủ tọa sẽ là người được ủy quyền của Chủ tịch hoặc người do Hội đồng quan trị/Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của Chủ tọa được quy định trong Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ có những quyền hạn, nghĩa vụ như sau:

– Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

– Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu của cuộc họp;

– Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

– Công bố kiểm phiếu trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

– Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

– Quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

+ Ký tên vào Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

+ Liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

(Cơ sở pháp lý: Điều 146, Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020)

 

 

KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:

[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. Do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng –  Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý Khách hàng.

[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, đồng thời bài viết có thể sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). Tuy nhiên, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. Do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc liên hệ Luật 3S để được tư vấn giải đáp.

[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com

[4] Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác …

Tin tức liên quan